16 June 2005 · Source: EUREKA News · Download PDF

Octrooibescherming computer implemented inventions

 

Nieuwe producten zijn vaak het resultaat van uitvindingen die voor hun implementatie gebruikmaken van software. Te denken valt aan medische apparaten, mobiele telefoons, auto's en televisies. Dit zijn computer implemented inventions (CII): uitvindingen die op zichzelf geen software zijn, maar daar gebruik van maken.

 

De afgelopen jaren is er een heftig debat gevoerd over de vraag of dergelijke uitvindingen octrooieerbaar zijn of niet. Deze discussie heeft op Europees niveau inmiddels geleid tot de conceptrichtlijn Computer Implemented Inventions, bedoeld om de octrooieerbaarheid ook in de toekomst te behouden. Vanuit het Europees Parlement bestaat de nodige weerstand tegen deze richtlijn: men is (onterecht) bang voor ‘Amerikaanse toestanden', zoals veel bureaucratie en ongezonde machtsposities. Zonder een goede octrooibescherming is technologische innovatie echter ondenkbaar. Immers: iedereen zou dan een uitvinding straffeloos kunnen kopiëren en toepassen. Kleine en grote bedrijven zouden de opbrengsten van patenten mislopen die ze nodig hebben om te kunnen blijven investeren in R&D, de basis voor een sterke concurrentiepositie in Europa. Ook samenwerking zoals die binnen Eureka plaatsvindt is ondenkbaar zonder octroobescherming. In een gemeenschappelijke verklaring hameren de Eureka clusterprogramma's ITEA en MEDEA+ er dan ook op hoe belangrijk octrooibescherming van CII is. In deze clusters ondertekenen alle partners een Project Cooperation Agreement (PCA), waarin ondermeer is vastgelegd hoe het eigendom van de ingebrachte en ontwikkelde kennis in patenten kan worden omgezet. Hierdoor worden ideeën al in een heel vroeg stadium gedeeld met anderen. Zonder octrooibescherming zouden partners eerder kiezen voor geheimhouding. Dat zou samenwerkingsprogramma's als ITEA en MEDEA+ serieus kunnen schaden. Het zou ook een fikse tegenslag zijn voor de innovatie in Europa. ITEA en MEDEA+ hebben hun standpunt kenbaar gemaakt aan de leden van het Legal Affairs Committee van het Europese Parlement.